Sıkça Sorulan Sorular

 • Şirket'in yeni fabrika inşaatıyla ilgili olarak son durum hakkında bilgi verebilir misiniz?

  -Şirketimiz KAP sayfasında ve internet sitesinde her üç ayda bir yayınlanan faaliyet raporlarında fabrika yatırım ile ilgili mevcut durum ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Faaliyet raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

 • Şirket'in Kar Payı Dağıtım Politikası nedir?

  -Şirketimizin Kar Payı Dağıtım Politikası internet sitemizin "Kurumsal" başlığı altında "Politikalar" bölümünde yer almakta olup (https://makim.com.tr/tr/politikalar), her yıl olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde kar payı dağıtılıp/dağıtılmayacağı görüşülerek karara bağlanmaktadır.

 • Şirket'in mali tabloları hangi dönemlerde açıklanmaktadır?

  -Şirketimizin mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 3,6,9 ve 12 aylık dönemlerde olmak üzere yılda 4 kez açıklamaktadır. Mali tabloların açıklanma tarihlerine ilişkin bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

 • Şirket'in payları Borsa İstanbul'da hangi pazarda işlem görmektedir?

  -Şirketimizin payları 17.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da Ana Pazarda işlem görmeye başlamıştır. Şirketimizin işlem gördüğü pazar, dahil olduğu endeksler ve sektör hakkında bilgilere Şirketimizin KAP adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Şirket'in yatırımları hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirim?

  -Şirketimizin KAP sayfasında ve internet sitesinde her üç ayda bir yayınlanan faaliyet raporlarında yatırımlarla ilgili detaylı bilgilere yer verilmektedir.

 • Şirket'in satışlarının sektörel olarak dağılımına nasıl ulaşabilirim?

  -Şirketimizin KAP sayfasında ve internet sitesinde yayınlanan finansal raporların dipnotlarında "Satışlar ve Satışların Maliyeti" bölümünde satışların sektörel dağılımı yer almaktadır.

 • Şirket'in finansal tabloları hangi standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır?

  -Şirketimizin finansal tabloları SPK'nın Seri II, 14.1 nolu tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, Tebliğ'in 5.maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ("TMS/TFRS") esas alınmıştır.

 • Şirket'in Genel Kurul toplantılarına Elektronik ortamda nasıl katılabilirim?

  -Genel Kurul toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu internet sitesinde yer alan E-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmesi ve güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olması gerekmektedir. Bu işlemleri sağlayan pay sahipleri toplantı gününden bir gün önce saat 21.00'e kadar E-GKS girerek toplantıya elektronik olarak katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi yeterlidir.

 • Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı ne kadardır?

  -Şirketimizin Çıkarılmış Sermayesi 112.000.000 TL, Kayıtlı Sermaye Tavanı ise 300.000.000 TL'dir.

 • Şirket'in halka açıklık oranı nedir?

  -Şirketimizin halka açıklık oranı %38 olup, güncel bilgilere Şirketimizin KAP sayfasından ulaşabilirsiniz

 • Şirket'in Yeni İş Anlaşmaları Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanacak mı?

  -SPK'nın İlgili tebliği ve rehberlerinde belirtildiği üzere "İhraççının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bir müşteri veya tedarikçi ile yeni bir iş ilişkisine başlanması, mevcut iş ilişkisinin sona ermesi veya ihraççının faaliyetleri içindeki payının önemini yitirmesi durumunda Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulur." bu kapsamda bir iş anlaşması olması durumunda KAP'ta yayınlanacaktır.

 • Şirket Payları Katılım Endeksine neden uygun görülmemiştir?

  -Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin (n) fıkrasında bulunan "Yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla müştereken her türlü ihalelere katılabilir, uzun vadeli kiralamalarla yatırımlar yapabilir, yap-işlet-devret modeli ile yatırımları yapabilir, leasing şirketi kurabilir, ortak olabilir veya bu yolla yatırım yapabilir."  ifadesi yer alması nedeniyle Katılım Endeksine uygun görülmemiştir. Şirket Esas Sözleşmesi tadil edilerek ilgili madde yeni düzenlenmiştir. İlerleyen dönemlerde gereken şartların sağlanması durumunda paylarımız Katılım Endeksine dahil edilebilir.